Zengin Baba Fakir Baba Kitap Özeti

Nasıl zengin olacağını bilmek istersin.

Kural 1-Zenginler Para İçin Çalışmaz.

Kural 2- Finansal Okuryazarlık

Kitaptaki 3. Kural Kendi İşinize Bakın

Kural 4- Şirketlerin gücü

Kitaptaki 5. Kural Zenginler parayı bulur.

Kitabın 6. Kuralı diyor ki; Öğrenmek İçin Çalışın Para İçin Çalışmayın

Kural 7- Engelleri Aşmak.

Şimdi ise 10 adım ile işe koyulmak.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abdulkadir CABUĞA

Abdulkadir CABUĞA

More from Medium

CS 371p Spring 2022: Guan Lin Wee (Week 5)

How Hot is $Musix of Musicology

CS373 Spring 2022: Sage Sanford

Name:DeminDarensbourg